แนะนำมหาวิทยาลัย

พระเทพญาณมหามุนี
ผู้ก่อตั้ง
พระเทพญาณมหามุนี
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
พระราชภาวนาจารย์ วิ.
นายกสภามหาวิทยาลัย
พระราชภาวนาจารย์ วิ.
(เผด็จ ทตฺตชีโว)
พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ
อธิการบดี
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ MD.,PhD.

Dhammakaya Open University (DOU)


เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

DOU มีสำนักงานใหญ่ ณ เลขที่
801, E. Foothill Blvd., P.O. Box 1036, Azusa, California, 91702, USA.

DOU มีสำนักงานประสานงานในสหรัฐอเมริกา เป็นสำนักงานฯ ระดับภูมิภาค 6 แห่ง คือ ซีแอตเติ้ล เท็กซัส ชิคาโก นิวเจอร์ซี่ เวอร์จีเนีย แอตแลนต้า และนอกจากนี้ DOU ยังมีชมรมและศูนย์ประสานงานในระดับภูมิภาคนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ทวีปยุโรป 5 แห่ง ได้แก่ ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สเปน ทวีปเอเชีย 10 แห่ง ได้แก่ ญี่ปุ่น (โตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหงิ) ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง) รวมถึงโอเชียเนีย คือ ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ เพิร์ท เมลเบิร์น) และนิวซีแลนด์

ในประเทศไทย DOU ได้มอบหมายให้ชมรมประสานงาน DOU เป็นตัวแทนการรับสมัครนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา DOU

ปรัชญา


DOU ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดน เป็นการศึกษาควบคู่การดำรงชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม มีความสุขที่แท้จริงและสามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องอย่างตนเองได้

โดยมีเป้าหมายทางการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตความเป็นจริง มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี เป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่งดงามนำความสงบเย็นมาสู่ชีวิตตน และบุคคลรอบข้าง สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้ ทั้งเป็นการเปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดเพศ วัย ศาสนาและเชื้อชาติ

ปณิธาน


1. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการให้การศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านระบบการศึกษาทางไกล
2. มุ่งจัดการศึกษาให้ทั้งความรู้ทางวิชาการ และการฝึกฝนฝนในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ซึมซับเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย สามารถใช้งานได้จริง นำไปสู่วิถีชีวิต ที่สมบูรณ์เปี่ยมสุข

จุดมุ่งหมาย


1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว ในชุมชน และในสังคมโลก
3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมแก่สังคม เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

 


Get Widget